De rol van planning in de organisatie


'Plannen' zou men heel algemeen kunnen omschrijven als het gestalte geven aan een gewenste (toekomstige) situatie en het uitzetten van doeltreffende wegen om deze gewenste situatie te bereiken.

Daarmee tekent plannen zich af als een proces dat niet los gezien kan worden van de andere processen die zich in een organisatie afspelen. Planning co├Ârdineert de diverse werkzaamheden en daarmee bestuurt het de primaire processen in een organisatie. Het beoogde resultaat van een planningsproces is op haar beurt te beschrijven als een verzameling van te realiseren planningsdoelen.

Om deze planningsdoelen te verwezenlijken is inzet van middelen nodig zoals arbeidskracht, kapitaal, grondstoffen, hulpmiddelen en tijd. Omdat deze middelen een zekere schaarste kennen is het belangrijk de inzet ervan zo optimaal mogelijk te verdelen waarbij verschillende soorten criteria een rol kunnen spelen:

Dat maakt het proces van het zo optimaal mogelijk verdelen van de schaarse middelen tot een complex beslissingsproces waarin diverse afwegingen en deelbeslissingen genomen moeten worden. Beleid en cultuur van de specifieke organisatie spelen hierbij een uitermate belangrijke rol; welke optimaliseringscriteria wegen voor deze organisatie, gegeven de specifieke situatie, het zwaarst. De uitkomst van dit beslissingsproces is de uiteindelijke planning.

Een uiteindelijke planning is dus -idealiter- een concrete uiting van het gevoerde beleid en de heersende cultuur binnen een organisatie.