Healthcheck personeelsplanning

Bij veel instellingen in de Zorg is het noodzakelijk om de planprocessen drastisch te innoveren en af te stemmen op de huidige en toekomstige informatiebehoefte van zowel werknemers als werkgevers. Veel tijd gaat verloren met het registreren en vastleggen van mutaties in het rooster, zoals verlofaanvragen, ruilingen en tijdsregistraties. Daarnaast, in het licht van een gezonde bedrijfsvoering waar management en directie willen beschikken over een actueel beeld inzake begrootte inzet versus gerealiseerde inzet laten de in gebruik zijnde systemen vaak te wensen over.

Implisoft kan een heldere analyse van de huidige en gewenste situatie opstellen, vergezeld van een beknopte business case. Aan de hand van interviews met vertegenwoordigers uit de verschillende lagen van de organisatie wordt nauwkeurig in beeld gebracht waar de werkprocessen verbeterd en geoptimaliseerd kunnen worden. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • Huidige werkwijze plannen-roosteren, verstoringen, urenregistratie.
  • Huidige werkwijze diensten ruilen, verlof aanvragen, uren registreren, contractmutaties, jaaruren.
  • Employee Self Service.
  • Attitude ten opzichte van zelfroosteren ofwel shift picking via Employee Self Service.
  • Integratie FA/EPD: Capaciteitsmanagement als basis voor formatieplanning.
  • Management informatie; budget versus realisatie (kostenplaatsen).
  • Centraal versus decentraal plannen
  • Flexibele inzet; vraag centraal, uitwisselen over afdelingen via centrale flexpool en/of vlinderen.

Afhankelijk van de grootte van de organisatie wordt in drie tot vijf dagen een uitgewerkt rapport opgeleverd voorzien van een globaal plan van aanpak en een kosten/baten analyse.